Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 3. 10. 2012
Datum objave:

Številka: 478-225/2012
Datum:   17.09.2012

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 4. odstavka 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

  1. s parc. št. 111 (ID 2593-111/0-0), 114/1 (ID 2593-114/1-0), 998/1 (ID 2593-998/1-0), 1009 (ID 2593-1009/0-0), 1011/9 (ID 2593-1011/9-0) in 1012/6 (ID 2593-1012/6-0), vse k.o. 2593 Oltra, v skupni izmeri 4.118 m2. Nepremičnine se nahajajo na Debelem rtiču, na Jadranski cesti. Na nepremičninah se ustanavlja prava stvarna služnost za postavitev, vzdrževanje in uporabo komunalnih vodov, stvarna služnost dostopne poti z vsemi motornimi vozili in stvarna služnost postavitve gradbišča. Odškodnina za izvrševanje služnosti se ne plačuje skladno z 2. odstavkom 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010). Služnost se podeljuje za potrebe izgradnje objekta »Center Obala Debeli rtič«.
  2. s parc. št. 1176/6 k.o. 2593 Oltra (ID 2593-1176/6-0), v izmeri 4.528 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Ankaran, Cesta na prisojo. Na nepremičnini se ustanavlja prava stvarna služnost dostopne poti z vsemi motornimi vozili. Odškodnina za izvrševanje služnosti je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 34/2011) določena izkustveno in znaša 13,00 €/m2 posega.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER