Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 10. 6. 2017
Datum objave:

Datum: 26.5.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 1. Številka: 478-374/2011

S parc. št. 3121/31 k.o. 2590 Bertoki (ID znak: parcela 2604 3121/31), v izmeri 43 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Prade. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.902,50 EUR.

2. Številka: 478-770/2007

S parc. št. 2249/10 k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 2249/10), v izmeri 130 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Manžan. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 4.035,00 EUR.

Navedena izhodiščna vrednost nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER