Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 11. 5. 2017
Datum objave:

Datum: 26.4.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 1. Številka: 478-331/2016

S parc. št. *142 k.o. 2596 Tinjan (ID znak: parcela 2596 *142), v izmeri 40 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Tinjan. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.000,00 EUR.

S parc. št. *141 k.o. 2596 Tinjan (ID znak: parcela 2596 *141), v izmeri 25 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Tinjan. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.250,00 EUR.

2. Številka: 478-52/2017

S parc. št. 6484/5 k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 6484/5), v izmeri 9 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Koper – Šalara. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 630,00 EUR.

S parc. št. 6305/8 k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 6305/8), v izmeri 11 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Koper – Šalara. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 770,00 EUR.

S parc. št. 6304/8 k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 6304/8), v izmeri 5 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Koper – Šalara. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 350,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER