Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 27. 5. 2017
Datum objave:

Datum: 12.5.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-91/2016

S parc. št. 1229/2 k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 1229/2), v izmeri 6 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 660,00 EUR.

2. Številka: 478-98/2016

S parc. št. 998 k.o. 2609 Pomjan (ID znak: parcela 2609 998), v izmeri 111 m2 in s parc. št. 999/1 k.o. 2609 Pomjan (ID znak: parcela 2609 999/1), v izmeri 60 m2.  Nepremičnini se nahajata v naselju Pomjan. Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša 5.130,00 EUR.

3. Številka: 478-42/2017

S parc. št. 1062/2 k.o. 2611 Marezige (ID znak: parcela 2611 1062/2), v izmeri 12 m2. Nepremičnina se nahaja v zaselku Bernetiči. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 672,00 EUR.

4. Številka: 478-273/2011

S parc. št. 2456/5 k.o. 2618 Movraž (ID znak: parcela 2618 2456/5), v izmeri 109 m2. Nepremičnina se nahaja v zaselku Dvori. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 3.488,00 EUR.

5. Številka: 478-173/2017

S parc. št. 2135/13, k.o. 2623 Boršt (ID znak: parcela 2623 2135/13) v izmeri 134 m2. Prodaja se solastniški delež Mestne občine Koper do 1/2. Nepremičnina se nahaja v naselju Boršt. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.479,00 EUR.

6. Številka: 478-221/2016

S parc. št. 1285/2, k.o. 2607 Gažon (ID znak: parcela 2607 1285/2) v izmeri 40 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Srgaši. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.600,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER