Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 3. 6. 2017
Datum objave:

Datum: 19.5.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 1. Številka: 478-380/2014

S parc. št. 2475/11, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 2475/11), v izmeri 164 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Kampel. Izhodiščna vrednost znaša 11.480,00 EUR.

2. Številka: 478-137/2017

S parc. št. 1298/41, k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 1298/41), v izmeri 62 m2. Nepremičnina se nahaja v neposredni bližini Mejnega prehoda Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 5.432,00 EUR.

S parc. št. 412/24, k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 412/24), v izmeri 217 m2. Nepremičnina se nahaja v neposredni bližini Mejnega prehoda Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 19.010,00 EUR.

3. Številka: 478-213/2017

S parc. št. 1319/46, k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 1319/46), v izmeri 166 m2. Nepremičnina se nahaja v neposredni bližini Mejnega prehoda Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 11.039,00 EUR.

4. Številka: 478-214/2017

S parc. št. 1319/47, k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 1319/47), v izmeri 30 m2. Nepremičnina se nahaja v neposredni bližini Mejnega prehoda Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.995,00 EUR.

Navedena izhodiščna vrednost nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER