Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 31. 8. 2015
Datum objave:
Številka: 478-1/2015
Datum: 14.08.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 14/15 – ZUUJFO), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 63.S, k.o. 2597 Osp (ID znak 2597-63/0-1), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 90 m2. Predmet prodaje je solastniški delež do 1/49 na nepremičnini. Nepremičnina se nahaja v naselju Osp in se prodaja neposredno za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 99,61 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

 

MESTNA OBČINA KOPER