Preglej vse objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA / PROPOSITO DI STIPULAZIONE DIRETTA DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL BENE REALE

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 24. 10. 2016
Datum objave:
Številka: 478-1/2016
Datum: 07.10.2016

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine:

 1. s parc. št. 1077/1 k.o. 2608 Šmarje (ID znak 2606-1077/2-0), v izmeri 82 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Šmarje. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 4.100,00 EUR

 

 1. s parc. št. 1077/2 k.o. 2608 Šmarje (ID znak 2606-1077/2-0), v izmeri 12 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Šmarje. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 600,00 EUR.

 

 1. s parc. št. 6413 k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-6413/0-0), v izmeri 183 m2. Nepremičnina se nahaja na območju Škofij. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 8.235,00 EUR;

 

 1. s parc. št. 6412 k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-6412/0-0), v izmeri 179 m2. Nepremičnina se nahaja na območju Škofij. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 8.055,00 EUR

 

 1. s parc. št. 1419/9 k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-1419/9-0), v izmeri 15 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Zgornje Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 825,00 EUR

 

 1. s parc. št. 5330 k.o. 2613 Truške (ID znak 2613-5330/0-0), v izmeri 126 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Popetre. Prodaja se solastniški delež Mestne občine Koper do ½. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.890,00 EUR

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

   
  MESTNA OBČINA KOPER

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Prot.n.: 478-1/2016
Data: 07/10/2016

 

Il Comune citta` di Capodistria, con sede in Via Verdi n. 10, Capodistria, ai sensi dell’articolo 23 della Legge sul patrimonio reale di proprieta` dello stato e degli enti d’autonomia locali (Gazzetta uff. della RS nn. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO e 76/15), dell’articolo 40, comma 1, dell’Ordinanza sul patrimonio reale di proprieta` dello stato e degli enti d’autonomia locali (Gazzetta uff. della RS nn. 34/2011, 42/2012, 24/2013 e 10/2014), rende pubblico il seguente

 

PROPOSITO DI STIPULAZIONE DIRETTA DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL BENE REALE

 Il Comune citta` di Capodistria rende pubblico il proposito di stipulazione del contratto di vendita per i seguenti beni immobili:

 1. c.n. 1077/1 c.c. 2608 Monte di Capodistria (ID n. 2606-1077/2-0), della misura di 82 m2. ll bene immobile e` situato nell’insediamento di Monte di Capodistria. Il prezzo base del bene immobile e` del valore di 4.100,00 EUR.

 

 1. c.n. 1077/2 c.c. 2608 Monte di Capodistria (ID n. 2606-1077/2-0), della misura di 12 m2. ll bene immobile e` situato nell’insediamento di Monte di Capodistria. Il prezzo base del bene immobile e` del valore di 600,00 EUR.

 

 1. c.n. 6413 k.o. 2595 Scoffie (ID n. 2595-6413/0-0), della misura di 183 m2. ll bene immobile e` situato nella zona di Scoffie. Il prezzo base del bene immobile e` del valore di 8.235,00 EUR.

 

 1. c.n. 6412 c.c. 2595 Scoffie (ID n. 2595-6412/0-0), della misura di 179 m2. ll bene immobile e` situato nella zona di Scoffie. Il prezzo base del bene immobile e` del valore di 8.055,00 EUR.

 

 1. c.n. 1419/9 c.c. 2595 Scoffie (ID n. 2595-1419/9-0), della misura di 15 m2. ll bene immobile e` situato nell’insediamento di Scoffie di Sopra. Il prezzo base del bene immobile e` del valore di 825,00 EUR.

 

 1. c.n. 5330 k.o. 2613 Truscolo (ID n. 2613-5330/0-0), della misura di 126 m2. ll bene immobile e` situato nell’insediamento di Popetra. In vendita e` la quota di comproprieta` del Comune citta` di Capodistria della ½. Il prezzo base del bene immobile e` del valore di 1.890,00 EUR.

 

Il valore base del bene immobile non include il 22% della partita IVA ovvero il 2% dell’imposta sul passaggio di proprieta` degli immobili.

Il contratto verra` stipulato in forma diretta alla conclusione della pubblicazione della durata di 15 giorni di codesto proposito sul sito web del Comune citta` di Capodistria.

Il Comune citta` di Capodistria puo` in qualsiasi momento sospendere ovvero archiviare il procedimento di vendita senza alcuna dichiarazione e senz’alcuna responsabilita` per danni.

 

COMUNE CITTA` DI CAPODISTRIA