Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 8. 12. 2014
Datum objave:
Številka: 478-1/2014
Datum: 21.11.2014

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 5. alineje 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G in 50/2014), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine:

  1. zemljišče s parc. št. 2328/8, k.o. Semedela, (ID znak 2606-2328/8-0) v izmeri 11 m2, parc. št. 4622/25, k.o. Semedela, (ID znak 2606-4622/25-0) v izmeri 103 m2, parc. št. 4622/11, k.o. Semedela, (ID znak 2606-4622/11-0), v izmeri 9 m2, ki predstavljajo zaokrožitev nepremičnine s parc. št. 2325/4, k.o. 2606 Semedela. Nepremičnine se nahajajo na Manžanu in so predmet prodaje, ki bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 4.687,52 €,

Navedena izhodiščna vrednost nepremičnine ne vsebuje 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER