Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 29. 12. 2014
Datum objave:
Številka: 478-1/2014
Datum: 12.12.2014

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 5. alineje 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G in 50/2014), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine:

  1. s parc. št. 301/2 (ID znak 2605-301/2-0) k.o. 2605 Koper, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 36 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra in se prodaja neposredno za potrebe zaokrožitve stanovanjske stavbe v neposredni bližini. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G in 50/2014) določena izkustveno in znaša 3.240,00 EUR;

Navedena izhodiščna vrednost nepremičnine ne vsebuje 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.