Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 23. 12. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 06.12.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 5575/2 k.o. 2604 Bertoki (ID znak 2604-5575/2-0), v izmeri 48 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Bonini. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena izkustveno in znaša 2.736,00 EUR;
  2. s parc. št. 70/1.S k.o. 2597 Osp (ID znak 2597-70/1-1), v izmeri 86 m2 in s parc. št. 70/2.S k.o. 2597 Osp (ID znak 2597-70/2-1), v izmeri 31 m2. Nepremičnini se nahajata v naselju Osp. Prodaja nepremičnin bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 2.633,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER