Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 13. 7. 2012
Datum objave:
Številka: 478-225/2012
Datum: 22.06.2012

Številka:

478-225/2012

Datum:

28.06.2012

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 1064 k.o. 2593 Oltra (ID znak 2593-1064/0-0), v izmeri 2.025 m2. Pretežni del nepremičnine se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za centralne dejavnosti, manjši del pa znotraj ureditvenega območja za poselitev, območje za rekreacijo in urbano zelenje. Mestna občina je predmetno nepremičnino dvakrat neuspešno uvrstila na javni dražbi, ki sta bili objavljeni dne 27.1.2012 v Uradnem listu RS št. 6/2012 ter dne 23.3.2012 v Uradnem listu RS št. 22/2012. Nepremičnina se prodaja neposredno za izhodiščno vrednost 227.000,00 EUR;
  2. podstrešnega prostora v stanovanjski stavbi na naslovu Petronijeva ulica 4, Koper, s parc. št 178/3 in 178/5, obe k.o. 2605 Koper (ID znak posebnega nestanovanjskega dela stavbe 2605-321-8), v izmeri 37,64 m2, Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za centralne dejavnosti. Nepremičnina se prodaja neposredno etažnemu lastniku za izhodiščno vrednost 4.992,00 EUR;
  3. poslovni objekt na naslovu Carpacciov trg 7, Koper, s parc. št. 834 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-834/0-0, z identifikatorjem stavbe 10001846 in številko stavbe 451), v izmeri 158 m2. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za centralne dejavnosti. Mestna občina Koper je predmetno nepremičnino dvakrat neuspešno uvrstila na javni dražbi, ki sta bili objavljeni dne 27.01.2012 v Uradnem listu RS št. 6/12 ter dne 23.03.2012 v Uradnem listu RS št. 22/12. Nepremičnina se prodaja neposredno za izhodiščno vrednost 186.766,25 EUR.

 

 

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davek na promet z nepremičninami.

  

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER