05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 9. 12. 2020
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

  1. Številka: 478-225/2014

S parc. št. 907/1, k.o. Hribi (ID znak: parcela 2590 907/1), v izmeri 100 m2, meje nepremičnine so urejene. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 8.591,00 EUR brez 22% DDV.

S parc. št. 907/2, k.o. Hribi (ID znak: parcela 2590 907/2), v izmeri 228 m2, meje nepremičnine so urejene. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 19.587,48 EUR brez 22% DDV.

S parc. št. 1881/4, k.o. Hribi (ID znak: parcela 2590 1881/4), v izmeri 14 m2, meje nepremičnine so urejene. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.202,74 EUR brez 22% DDV.

S parc. št. 1902/10, k.o. Hribi (ID znak: parcela 2590 1902/10), v izmeri 12 m2, meje nepremičnine so urejene. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.030,92 EUR brez 22% DDV.

S parc. št. 1902/11, k.o. Hribi (ID znak: parcela 2590 1902/11), v izmeri 4 m2, meje nepremičnine so urejene. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 343,64 EUR brez 22% DDV.

Nepremičnine se nahajajo na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Hrvatini. Z navedenimi nepremičninami ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da pri teh nepremičninah ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičninah.

 

  1. Številka: 478-267/2019

S parc. št. 7216/11, k.o. Movraž (ID znak: parcela 2618 7216/11), v izmeri 134 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Movraž. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.890,00 EUR brez 22% DDV.

 

  1. Številka: 478-83/2020

S parc. št. 3639, k.o. Sv. Anton (ID znak: parcela 2612 3639), v izmeri 24 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se solastniški delelž do ½. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Dvori. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža nepremičnine znaša 802,00 EUR brez 22% DDV.

S parc. št. 3864/1, k.o. Sv. Anton (ID znak: parcela 2612 3864/1), v izmeri 71 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Dvori. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.744,00 EUR brez 22% DDV.

Nepremičnini se prodajata skupaj.

 

  1. Številka: 478-642/2017

S parc. št. 960/4, k.o. Šmarje (ID znak: parcela 2608 960/4), v izmeri 34 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Šmarje. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.423,00 EUR brez 22% DDV.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 9. 12. 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
  • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Skladno z določili 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je rok plačila kupnine 60 dni od izdaje računa s strani prodajalca. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

                MESTNA OBČINA KOPER