05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 9. 11. 2020
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

1. Številka: 478-452/2018

S parc. št. 2136/1, k.o. Boršt (ID znak: parcela 2623 2136/1), v izmeri 226 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se solastniški delež, do deleža 68/400. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vpisana zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve v korist Mestne občine Koper. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.236,74 EUR brez 22% DDV.

 

2. Številka: 478-53/2020

S parc. št. 1665 k.o. Krkavče (ID znak: parcela 2625 1665), v izmeri 119 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Krkavče. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.345,00 EUR brez 22% DDV.

S parc. št. 1667 k.o. Krkavče (ID znak: parcela 2625 1667), v izmeri 141 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Krkavče. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.961,00 EUR brez 22% DDV.

S parc. št. 1670 k.o. Krkavče (ID znak: parcela 2625 1670), v izmeri 65 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Krkavče. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.290,00 EUR brez 22% DDV.

 

3. Številka: 478-48/2020, 478-277/2019

S parc. št. 406, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 406), v izmeri 32 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na območju za centralne dejavnosti, v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 5.135,00 EUR brez 22% DDV.

 

4. Številka: 478-343/2020

Posamezni del stavbe z ID znakom 2605-338-7, v izmeri 9,50 m2, s parc. štev. 365/1 k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 365/1) na naslovu Koper, Cankarjeva ulica 4. Meje nepremičnine so urejene. Prodaja se dotrajana klet, ki je v uporabi, brez dostopa, brez instalacij, elektika do kleti speljana iz lastniškega poslovnega prostora. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za centralne dejavnosti, v centru Kopra. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 8.180,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

5. Številka: 478-55/2018

Posamezni del stavbe z ID znakom 2605-568-4 s parc. štev. 1002 k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 1002). Prodaja se solastniški delež do 5153/10000, kar predstavlja 7,67 m2. Nepremičnina, hodnik, stopnišče in podstrešje se nahajajo v večstanovanjski stavbi na naslovu Koper, Vlačičeva ulica 1. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za centralne dejavnosti, v centru Kopra. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža nepremičnine znaša 3.069,19 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

6. Številka: 478-55/2018

Posamezni del stavbe z ID znakom 2605-568-4 s parc. štev. 1002 k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 1002). Prodaja se solastniški delež do 4847/10000, kar predstavlja 7,13 m2. Nepremičnina, hodnik, stopnišče in podstrešje se nahajajo v večstanovanjski stavbi na naslovu Koper, Vlačičeva ulica 1. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za centralne dejavnosti, v centru Kopra. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža nepremičnine znaša 2.886,93 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

7. Številka: 478-300/2020

S parc. št. 1068/3, k.o. Marezige (ID znak: parcela 2611 1068/3), v izmeri 180 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se solastniški delež 1/2-e od celote. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Marezige. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža Mestne občine Koper znaša 6.770,00 brez 22% DDV.

 

8. Številka: 478-453/2015

S parc. št. 2407/6 k.o. Marezige (ID znak: parcela 2611 2407/6), v izmeri 55 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki so namenjena za mešano urbano rabo, v naselju Babiči. Z navedeno nepremičnino je v teku vknjižba lastninske pravice na Mestno občino Koper. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.135,00 EUR brez 22% DDV.

 

9. Številka: 478-447/2019

S parc. št. 1879/30 k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 1879/30), v skupni izmeri 334 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 1879/30 k.o. Semedela v izmeri 210 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 1879/30 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 15.500,10 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

10. Številka: 478-538/2015

S parc. št. 1449/19, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1449/19), v izmeri 237 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v naselju Zgornje Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da je pri citirani nepremičnini, vpisana služnostna pravica v korist družbe Gratel d.o.o.. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 17.268,0 EUR brez 22% DDV.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 9. 11. 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
  • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Skladno z določili 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je rok plačila kupnine 60 dni od izdaje računa s strani prodajalca. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

MESTNA OBČINA KOPER