05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 7. 10. 2020
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Zadeva: 478-477/2019
  S parc. št. 1279/5, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 1279/5), v izmeri 10 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja v naselju Prade. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 880,60 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-524/2017
  S parc. št. 6012/1, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 6012/1), v izmeri 22 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Bertoki. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnin znaša 1.852,62 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-123/2020
  S parc. št. 2725, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 2725), v izmeri 91 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Pobegi. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vknjižena služnostna pravica za uporabo zemljišč za potek, izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje komunalnih vodov za javno sekundarno kanalizacijo Pobegovega naselja. Najnižja ponudbena cena nepremičnin znaša 7.663,11 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-535/2019
  S parc. št. 2754/3, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 2754/3), v izmeri 38 m2, s parc. št. 2754/6, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 2754/6), v izmeri 141 m2, meje nepremičnin so urejene. Nepremičnini se nahajata na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Pobegi. Z navedenima nepremičninama ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da je pri nepremičnini s parc. št. 2754/6, k.o. Bertoki vknjižena služnostna pravica dostopa za potrebe obratovanja, vzdrževanja in nadzora transformatorske postaje TP Pobegi. Najnižja ponudbena cena nepremičnin znaša 15.073,59. EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-104/2020
  S parc. št. 5831/37, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 5831/37), v izmeri 65 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za proizvodne dejavnosti, v naselju Bertoki-Sermin. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini  vpisana služnostna pravica za izvedbo, vzdrževanje in upravljanje komunalnih in elektro vodov. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 5.473,65 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-411/2008
  S parc. št. 792 k.o. Gažon (ID znak: parcela 2607 792), v izmeri 99 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Gažon. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vknjižena služnostna pravica položitve, vzdrževanja in uporabe kabelske kanalizacije. Nepremičnina predstavlja dostop do nepremičnine s parc. št. 793, k.o. Gažon, za kar se bo ob sklenitvi pogodbe vpisala trajna služnostna pravica peš dostopa in dostopa z vsemi prevoznimi sredstvi v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 793, k.o. Gažon. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 5.702,40 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-115/2015
  S parc. št. 503/12, k.o. Gradin (ID znak: parcela 2621 503/12), v izmeri 583 m2, s parc. št. 503/13, k.o. Gradin (ID znak: parcela 2621 503/13), v izmeri 196 m2, meje nepremičnin so urejene. Prodaja se solastniški delež do deleža ½. Nepremičnini se nahajata na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Brezovica pri Gradinu. Z navedenima nepremičninama ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da je pri teh nepremičninah vknjižena služnost stanovanja. Po nepremičninah potekajo naprave javnega vodovodnega omrežja, za kar se bo ob sklenitvi pogodbe vpisala trajna služnostna pravica uporabe zemljišča v korist Rižanskega vodovoda Koper. Najnižja ponudbena cena nepremičnin znaša 10.870,95. EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-606/2018
  S parc. št. 3535/10, k.o. Pregara (ID znak: parcela 2620 3535/10), v izmeri 59 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Reparac. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 890,31 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-336/2020
  S parc. št. 6412/129 k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6412/129), v skupni izmeri 235 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6412/129 k.o. Semedela v izmeri 159 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6412/129 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vpisana neprava stvarna služnost v korist Gratel d.o.o. Kranj. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 11.735,79 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-334/2020
  S parc. št. 6310/333 k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/333), v skupni izmeri 136 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/333 k.o. Semedela v izmeri 46 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/3333 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vpisana zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.395,26 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-220/2006
  S parc. št. 6310/315, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/315), v skupni izmeri 183 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/315 k.o. Semedela v izmeri 108 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/315 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 7.971,48 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-79/2019
  S parc. št. 1622/5, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1622/5), v izmeri 65 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Sp. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.611,10 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-16/2020
  S parc. št. 1103/7, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1103/7), v izmeri 72 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Zg. Škofije. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 7.213,00 EUR brez 22% DDV.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 7. 10. 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Skladno z določili 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je rok plačila kupnine 60 dni od izdaje računa s strani prodajalca. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.«