05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 6. 5. 2020
Datum objave:

Številka: 478-436/2019, 478-392/2011

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) izdajam naslednji

 

 

S  K  L  E  P

 

I.

Na portalu www.koper.si se objavi namera  z naslednjo vsebino:

 

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 65. ter 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. In 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

1.Številka: 478-436/2019

S parc. št. 3057 k.o. 2603 Dekani (ID znak: parcela 2603 3057), v izmeri 383 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za proizvodne dejavnosti, v naselju Dekani. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da so pri tej nepremičnini vpisane:

  • služnost dostopa v dolžini 50 m ter stvarna služnost za izgradnjo, postavitev, vzdrževanje in uporabo vodovodne kanalizacijske napeljave, v dolžini 3m, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine: 2781/1, 2781/2, 2780/3, 2780/4, k.o. Dekani;
  • služnostna pravica peš dostopa in dostopa z vsemi prevoznimi sredstvi v dolžini 35m ter stvarna služnost za izgradnjo, vzdrževanje in uporabo meteorne kanalizacijske, v dolžini 50m in širini 2,6m, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine: 2781/1, 2781/2, 2780/3, 2780/4, k.o. Dekani;
  • služnostna pravica v dolžini 134,50m in širini 1m za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje priključka na vodovodno omrežje in priključka na električno omrežje ter hoja in vožnja z vsemi prevoznimi sredstvi v dolžini 134,50 in površini 383,15 m2 na podlagi Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti z dne 04.12.2018, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 2788/4, 2789/1, 2793/1, k.o. Dekani.
  • služnostna pravica za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje priključka na električno omrežje v dolžini 70m, širini 1m, za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje priključka na vodovodno omrežje, v dolžini 100 m in širini 1m ter hojo in vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi v dolžini 134,50m v površini 383,15m2 v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine, vse kot izhaja iz Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti številka 478-581/2018 z dne 26.02.2019, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 2780/2, k.o. Dekani.

Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 17.265.64 EUR brez 22% DDV.

 

 

2. Številka: 478-392/2011

S parc. št. 1342/13 k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 1342/13), v izmeri 122 m2, nepremičnina s parc. št. 1342/17, k.o. Hribi (ID znak: 2590 1342/17), v izmeri 80 m2, meje nepremičnin niso urejene. Nepremičnini se nahajata na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Premančan. Z navedenima nepremičninama ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da pri teh nepremičninah ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičninah. Najnižja ponudbena cena nepremičnin znaša 10.455,52 EUR brez 22% DDV.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 6. 5. 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
  • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-317 ali po elektronski pošti hajdeja.lipoltveljic@koper.si.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

II.

Ta sklep velja takoj.

 

 

 

Ž U P A N

Aleš BRŽAN