05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 19. 3. 2020
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

  1. Številka: 478-521/2019

S parc. št. 1068/1, k.o. 2611 Marezige (ID znak: parcela 2611 1068/1), v izmeri 29 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se solastniški delež do 1/2. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Marezige. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža nepremičnine znaša 1.090,00 EUR brez 22% DDV.

 

  1. Številka: 478-521/2019

S parc. št. 1068/4, k.o. 2611 Marezige (ID znak: parcela 2611 1068/4), v izmeri 140 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se solastniški delež do 1/2. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Marezige. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža nepremičnine znaša 4.176,50 EUR brez 22% DDV.

 

  1. Številka: 478-93/2019

S parc. št. 2785, k.o. Rožar (ID znak: parcela 2602 2785), v izmeri 225 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se solastniški delež do 1/9. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Rižana. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža nepremičnine znaša 805,00 EUR brez 22% DDV.

 

  1. Številka: 478-578/2019

S parc. št. 468/542, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 468/542), v izmeri 18 m2, ter s parc. štev. 468/546 k.o. Semedela (2606 468/546) v izmeri 28 m2. Nepremičnini imata urejene meje. Nepremičnini se nahajata na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Koper – Olmo. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedenima nepremičninama ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da pri teh nepremičninah ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičninah. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.015,80 EUR brez 22% DDV.

 

  1. Številka: 7113-24/2019

S parc. št. 387/67, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 387/67), v izmeri 24 m2, meje nepremičnin so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Koper – Semedela.  Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.258,40 EUR brez 22% DDV.

 

  1. Številka: 478-279/2019

S parc. št. 707/5, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 707/5), v izmeri 8 m2, meje  nepremičnin niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Koper – Žusterna. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 894,00 EUR brez 22% DDV.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 19. 3. 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
  • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, med uradnimi urami (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                                                                         MESTNA OBČINA KOPER