05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 8. 8. 2019
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

  1. Številka: 478-349/2018

S parc. št. 1103/4, k.o. Škofije, ID znak: parcela 2595 1103/4, v izmeri 166 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 12.065,00 EUR, brez 22% DDV.

 

  1. Številka: 478-194/2018

S parc. št. 2961/8, k.o. Socerb, ID znak parcela 2598 2961/8, v izmeri 734 m2,  s parc. št. 2967/16, k.o. Socerb, ID znak parcela 2598 2967/16, v izmeri 696 m2,  s parc. št. 2961/17, k.o. Socerb, ID znak parcela 2598 2967/17, v izmeri 637 m2, so v zemljiški knjigi vpisane kot skupna lastnina Vaške zemljiške skupnosti Kastelec, od katere je Mestna občina Koper vpisana kot eden od 15 skupnih lastnikov le-teh. Meje nepremičnin niso urejene. Nepremičnina s parc. št. 2961/8, k.o. Socerb se nahaja na območju gozda, večji del nepremičnin s parc. št. 2967/16 in 2967/17, k.o. Socerb se nahaja znotraj območja gozdnih zemljišč, manjši del pa znotraj II. območja kmetijskih zemljišč. Po izgradnji AC Klanec – Srmin in izvedbi dokončne geodetske odmere odseka AC je bilo ugotovljeno, da so bile predmetne nepremičnine porabljene za izgradnjo AC. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige je razvidno, da je pod Dn 240130/2018, Dn 240134/2018,  Dn 240140/2018 in Dn 240144/2018 vložen predlog za vpis lastninske pravice na drugih deležih skupne lastnine v lasti fizičnih oseb, na podlagi sklenjenih kupoprodajnih pogodb namesto razlastitve. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri teh nepremičninah ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičninah. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža do 1/15 skupne lastnine nepremičnin znaša 274,63 EUR.

 

  1. Številka: 478-313/2017

S parc. št. 1162/1 k.o. 2592 Jernej, ID znak: parcela 2592 1162/1, v izmeri 43 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Po nepremičnini potekajo naprave javnega vodovodnega omrežja, za kar se bo ob sklenitvi pogodbe vpisala trajna služnostna pravica uporabe zemljišča v korist Rižanskega vodovoda Koper. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.440,00 EUR brez 22% DDV.

.

 

  1. Številka: 478-171/2017

S parc. št. 580/3 k.o. 2590 Hribi, ID znak: parcela 2590 580/3, v izmeri 124 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 10.540,00 EUR brez 22% DDV.

 

  1. Številka: 478-94/2006

S parc. št. 1305 k.o. Rožar (ID znak: parcela 2602 1305), v izmeri 65 m2,  meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Rožar. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.470,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 1304/2 k.o. Rožar (ID znak: parcela 2602 1304/2), v izmeri 36 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se delež do 1/3. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Rožar. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža nepremičnine znaša 456,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 1304/1 k.o. Rožar (ID znak: parcela 2602 1304/1), v izmeri 40 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se delež do 1/3. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Rožar. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža nepremičnine znaša 506,67,00 EUR brez 22% DDV.

 

  1. Številka: 478-515/2018

S parc. št. 2949/6 k.o. Sv. Anton (ID znak: parcela 2612 2949/6), v izmeri 23 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za stanovanja, v zaselku Čepinje. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 690,00 EUR brez 22% DDV.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 08.08.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
  • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno. Pri referentki Sandri Ivančič Katavič na tel. št. 05-6646-289 (za namero pod zap. št. 1 in 2), pri referentki Hajdeji Lipolt Veljić na tel. št. 05-6646-280 (za namero pod zap. št. 3 in 4), pri referentki Barbari Božič na tel. št. 05-6646-315 (za namero pod zap. št. 5 in 6).

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER