05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 13. 12. 2018
Datum objave:

Datum: 23.11.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-601/2017

S parc. št. 3094/5 k.o. 2604 Bertoki (ID znak: parcela 2604 3094/5), v izmeri 153 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Prade. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 10.251,00 EUR brez 22% DDV.

2. Številka: 478-494/2017

S parc. št. 1658 k.o. 2607 Gažon (ID znak: parcela 2607 1658), v izmeri 36 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Gažon. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vknjižena služnostna pravica položitve, vzdrževanja in uporabe kabelske kanalizacije v korist Telekom Slovenije d.d.. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.052,00 EUR brez 22% DDV.

3. Številka: 478-73/2017

S parc. št. 353/26, k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 353/26), v izmeri 240 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Spodnje Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 8.650,00 EUR brez 22% DDV.

4. Številka: 478-71/2017

S parc. št. 2949/3, k.o. Sv. Anton (ID znak: parcela 2612 2949/3), v izmeri 122 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo, v zaselku Čepinje. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.350,00 EUR brez 22% DDV.

S parc. št. 3852, k.o. Sv. Anton (ID znak: parcela 2612 3852), v izmeri 41 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo, v zaselku Čepinje. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.230,00 EUR brez 22% DDV.

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 13.12.2018, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

–       ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;

–       datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;

–       parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno: pri referentki Hajdeji Lipolt Veljić na tel. št. 05-6646-315 (za namero pod zap. št. 1 in 2), pri referentki Andreji Knez Babič na tel. št. 05-6646-284 (za namero pod zap. št. od 3 ), pri referentki Barbari Božič na tel. št. 05-6646-315 (za namero pod zap. št. 4).

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER