Preglej vse objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 13. 2. 2017
Datum objave:

Datum:  27.1.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-171/2016

–        S parc. št. 805/37 k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 805/37), v izmeri 27 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Zgornje Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.620,00 EUR.

–        S parc. št. 805/31 k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 805/31), v izmeri 68 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Zgornje Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 4.080,00 EUR.

Na nepremičninah bo vpisana trajna služnostna pravica uporabe zemljišča za potek vodovodnih objektov in naprav.

2.Številka: 478-169/2016

S parc. št. 444/23 k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 444/23), v izmeri 142 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Spodnje Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 7.611,20 EUR.

Na nepremičnini bo vpisana trajna služnostna pravica uporabe zemljišča za potek komunalnih objektov in naprav.

3. Številka: 478-483/2015

S parc. št. 2432/12 k.o. 2612 Sv. Anton (ID znak: parcela 2612 2432/12), v izmeri 56 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sv. Anton. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.520,00 EUR.

Na nepremičnini bo vpisana trajna služnostna pravica dostopa za potrebe zamenjave transformatorja.

4. Številka: 478-256/2006

S parc. št. 3166/3 k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 3166/3), v izmeri 133 m2. Nepremičnina se nahaja ob Šmarski cesti. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 8.140,00 EUR

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER