05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 8. 7. 2017
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

  1. Številka: 478-258/2017

S parc. št. *208/2, k.o. Kubed (ID znak: parcela 2614 *208/2), v izmeri 30 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Gračišče. Prodaja se solastniški delež do 6/20-tin. Izhodiščna vrednost solastniškega deleža nepremičnine znaša 1.956,00 EUR.

S parc. št. 179, k.o. Kubed (ID znak: parcela 2614 179), v izmeri 133 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Gračišče. Prodaja se solastniški delež do 6/20-tin. Izhodiščna vrednost solastniškega deleža znaša 663,00 EUR.

Pogodba se sklene pod odložilnim pogojem, da predkupni upravičenec – solastnik ne bo uveljavljal predkupne pravice na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če bodo predkupni upravičenci uveljavljali predkupno pravico.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER