05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA (12.04.2019)

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 2. 5. 2019
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-344/2010

S parc. št. 2820/1, k.o. Krkavče (ID znak: parcela 2625 2820/1), v izmeri 721 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se solastniški delež do 1/4. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, dolina reke Dragonje. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 6.487,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-72/2019

S parc. št. *52/6, k.o. Pomjan (ID znak: parcela 2609 *52/6), v izmeri 37 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Pomjan Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.730,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. *52/7, k.o. Pomjan (ID znak: parcela 2609 *52/7), v izmeri 67 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Pomjan Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.131,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-198/2019

S parc. št. 6310/259, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/259), v skupni izmeri 151 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/259 k.o. Semedela v izmeri 65 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/259 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.492,15 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-342/2016

S parc. št. 2607/21, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 2607/21), v izmeri 129 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo v naselju Bošamarin. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.260,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-389/2016

S parc. št. 3716/2, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 3716/2), v izmeri 275 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se solastniški delež do 16/54. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju razpršene gradnje, v bližini naselja Grinjan. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vknjižena neprava stvarna služnost. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža nepremičnine znaša 5.296,30 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-633/2017

S parc. št. 1723/88, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1723/88), v izmeri 304 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja v naselju Spodnje Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vknjižena neprava stvarna služnost. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 10.461,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-340/2018

S parc. št. 6390, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 6390), v izmeri 49 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se solastniški delež do 1/3. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja v naselju Spodnje Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 9.186,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-340/2018

S parc. št. 6441, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 6441), v izmeri 46 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se solastniški delež do 1/3. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja v naselju Spodnje Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 5.848,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 02.05.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-275, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentki Eleonori Benčič, tel. št. 05-6646-290 (za namero pod zap. št. 1, 3, 7 in 8), Andreji Knez Babič, tel. št. 05-6646-284 (za namero pod zap. št. 2), Barbari Božič, tel. št. 05-6646-315 (za namero pod zap. št. 4 do 6).

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER