Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 28. 4. 2015
Datum objave:
Številka: 478-1/2015
Datum: 10.04.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 214/15 – ZUUJFO), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine:

  1. s parc. št. 2674 k.o. 2590 Hribi (ID znak 2590-2674/0-0), ki v naravi predstavlja dvorišče oz. dostopno pot do objekta v zasebni lasti, v izmeri 36 m2. Nepremičnina se nahaja znotraj ureditvenega območja za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 2.130,73 EUR
  2. s parc. št. 6305/10 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-6305/10-0), ki v naravi predstavlja zaokrožitev nepremičnine, v izmeri 89 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Šalara. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 214/15 – ZUUJFO) določa izkustveno in znaša 6.230,00 EUR.
  3. s parc. št. 444/20 k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-444/20-0) ki v naravi predstavlja zaokrožitev nepremičnine v izmeri 35 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sp. Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 214/15 – ZUUJFO) določa izkustveno in znaša 2.100,00 EUR.
  4. s parc. št. 805/32 k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-805/32-0) ki v naravi predstavlja zaokrožitev nepremičnine v izmeri 65 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Zg. Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 214/15 – ZUUJFO) določa izkustveno in znaša 4.550,00 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

MESTNA OBČINA KOPER