Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 25. 5. 2015
Datum objave:
Številka: 478-1/2015
Datum: 08.05.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 14/15 – ZUUJFO), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine:

  1. s parc. št. 5563/3 k.o. 2604 Bertoki (ID znak 2604-5563/3-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 913 m2. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo v naselju Pobegi. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 214/15 – ZUUJFO) določa izkustveno in znaša 6.141,59 EUR.
  2. s parc. št. 537 k.o. 2621 Gradin (ID znak 2621-537-0), s parc. št. *10/2 k.o. 2621 Gradin (ID znak 2621-10/2-1), s parc. št. *10/3 k.o. 2621 Gradin (ID znak 2621-10/3-1) do solastniškega deleža1/18, ki v naravi predstavljajo funkcionalno zemljišče ter stavbo v skupni izmeri 415 m2. Nepremičnine se nahajajo na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo v naselju Brezovica pri Gradinu. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer za solastniški delež 1/18 po izhodiščni vrednosti 1.475,61 EUR
  3. s parc. št. 2123/7 k.o. 2621 Gradin (ID znak 2621-2123/7-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče izmeri 14 m2. Nepremičnine se nahajajo v naselju Abitanti in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele, ki je v zasebni lasti. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 214/15 – ZUUJFO) določa izkustveno in znaša 182,00 EUR
  4. s parc. št. 2258/4 k.o. 2590 Hribi (ID znak 2590-2258/4-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče izmeri 125 m2. Nepremičnine se nahajajo v naselju Hrvatini in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 214/15 – ZUUJFO) določa izkustveno in znaša 7.562,00 EUR
  5. s parc. št. 2258/7 k.o. 2590 Hribi (ID znak 2590-2258/7-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče izmeri 21 m2. Nepremičnine se nahajajo v naselju Hrvatini in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 214/15 – ZUUJFO) določa izkustveno in znaša 1.270,50 EUR

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

MESTNA OBČINA KOPER