Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 27. 7. 2015
Datum objave:
Številka: 478-1/2015
Datum: 10.07.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 14/15 – ZUUJFO), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine:

  1. s parc. št. 2061/6 k.o. 2623 Boršt (ID znak 2623-2061/6-0), do 4/6 v izmeri 255 m2. Nepremičnina se nahaja naselju Boršt. Izhodiščna vrednost solastniškega deleža nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena izkustveno in znaša 8.105,00 EUR.
  2. s parc. št. 1188/2 k.o. 2621 Gradin (ID znak 2621-1188/2-0), ki v naravi predstavlja del gospodarskega objekta in funkcionalno zemljišče v izmeri 411 m2. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo ter na območju kmetijskih zemljišč v naselju Sirči. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 12.461,00 EUR.
  3. s parc. št. 2096/1 k.o. 2590 Hribi (ID znak 2590-2096/1-0) in s parc. št. 2097/1 k.o. 2590 Hribi ( ID znak 2590-2097/1-0), ki v naravi predstavljata funkcionalno zemljišče ter stavbo v skupni izmeri 154 m2 . Nepremičnini se nahajata na ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo ter na območju kmetijskih zemljišč v naselju Hrvatini. Izhodiščna vrednost nepremičnin je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena izkustveno in znaša 10.318,00 EUR.
  4. s parc. št. 667/10 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-667/10-0) v izmeri 16 m2 in s parc. št. 665/36 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-665/36-0) v izmeri 1 m2, ki v naravi predstavljata zaokrožitev nepremičnine. Nepremičnini se nahajata v naselju Žusterna. Izhodiščna vrednost nepremičnin je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena izkustveno in znaša 1.870,00 EUR.
  5. s parc. št. 915 k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-915/0-0), ki v naravi predstavlja zaokrožitev nepremičnine v izmeri 400 m2. Nepremičnina nima urejenega dostopa. Nepremičnina se v naselju Zg. Škofije. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 17.096,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER