Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 3. 8. 2015
Datum objave:
Številka: 478-1/2015
Datum: 17.07.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 14/15 – ZUUJFO), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine:

  1. s parc. št. 3879/6 k.o. 2604 Bertoki (ID znak 2604-3879/6-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče izmeri 179m2. Nepremičnina se nahaja naselju Škocjan in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnin je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena izkustveno in znaša 9.845,00 EUR.
  1. s parc. št. 1063 k.o. 2603 Dekani (ID znak 2603-1063/0-0), parc.št. 1064 k.o. 2603 Dekani (ID znak 2603-1064/0-0) in parc. št. 1065 k.o. 2603 Dekani (ID znak 2603-1065/0-0) do solastniškega deleža 30/63, ki v naravi predstavljajo funkcionalno zemljišče v skupni izmeri 259m2. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Dekani.  Izhodiščna vrednost nepremičnin je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena izkustveno in znaša 6.166,67,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER