05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičmega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 5. 11. 2018
Datum objave:

Datum: 16.10.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

  1. Številka: 478-415/2018

S parc. št. 1836/7, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/7, v izmeri 137 m2,

s parc. št. 1836/8, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/8, v izmeri 137 m2,

s parc. št. 1836/9, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/9, v izmeri 1240 m2,

s parc. št. 1836/10, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/10, v izmeri 531 m2,

s parc. št. 1836/11, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/11, v izmeri 485 m2,

s parc. št. 1836/12, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/12, v izmeri 531 m2,

s parc. št. 1836/13, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/13, v izmeri 1240 m2,

s parc. št. 1836/14, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/14, v izmeri 137 m2,

s parc. št. 1836/15, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/15, v izmeri 137 m2,

s parc. št. 1836/16, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/16, v izmeri 1240 m2,

s parc. št. 1836/17, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/17, v izmeri 531 m2,

s parc. št. 1836/18, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/18, v izmeri 485 m2,

s parc. št. 1836/26, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/26, v izmeri 137 m2,

s parc. št. 1836/27, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/27, v izmeri 531 m2,

s parc. št. 1836/28, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/28, v izmeri 1240 m2,

s parc. št. 1836/33, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/33, v izmeri 531 m2,

s parc. št. 1836/34, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/34, v izmeri 1240 m2,

s parc. št. 1836/35, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/35, v izmeri 485 m2,

s parc. št. 1836/38, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/38, v izmeri 490 m2,

s parc. št. 1836/44, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/44, v izmeri 4511 m2,

s parc. št. 1836/51, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/51, v izmeri 556 m2,

s parc. št. 1836/55, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/55, v izmeri 750 m2,

s parc. št. 1836/56, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/56, v izmeri 1481 m2,

s parc. št. 1836/61, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/61, v izmeri 6 m2,

s parc. št. 1836/62, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/62, v izmeri 40 m2,

s parc. št. 1836/64, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/64, v izmeri 3873 m2,

s parc. št. 1836/68, k.o. Semedela, ID znak parcela: 2606 1836/68, v izmeri 2797 m2, v skupni izmeri 25.499 m2.

 

Meje nepremičnin so urejene. Nepremičnine se nahajajo v ureditvenem območje za poselitev na območju za centralne dejavnosti z oznako KC-62, za katerega je v pripravi Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjski kare med Dolinsko cesto in Ulico Istrskega odreda.

Mestna občina Koper objavlja namero o neposredni prodaji predmetnih nepremičnin v skladu s 4. alineo 54. členom ZSPDSLS-1, ker je pridobitelj oz. kupec nepremičnin – Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, pravna oseba javnega prava.

Občinski svet Mestne občine Koper je dne 11.10.2018 podal soglasje k osnutku besedila pravnega posla – neposredni pogodbi o prodaji nepremičnin Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Koper, v skladu s 5. točko 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018).

Vrednost nepremičnin znaša 1.179.000,00 €, brez 22% davka na dodano vrednost.

JSS MOK poda pisno izjavo o sprejemu pogojev iz Namere najpozneje do 5.11.2018, na naslov Mestne občine Koper.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Kontaktna oseba pri MOK je Sandra Ivančič Katavič.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

                                                                                            MESTNA OBČINA KOPER