05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja – Kidričeva ulica 6

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 13. 1. 2021
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. In 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O
ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Poslovni prostor v poslovno stanovanjski stavbi na naslovu Kidričeva ulica 6 v Kopru, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 102/1 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605- 105), se oddaja za promocijo avtohtonih lokalnih produktov z vključeno degustacijo le-teh.

 

Najnižja ponudbena mesečna najemnina poslovnega prostora znaša 572,90 €.

 

Poslovni prostor se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je.

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

 

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

 

Skladno s 3. odstavkom 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) bo za navedeni poslovni prostor sklenjena neposredna Pogodba o najemu poslovnega prostora, za nedoločen čas, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 13.1.2021.

 

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

  • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
  • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • ID znak nepremičnine;
  • izpis iz poslovnega registra Slovenije oz. registra društev, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev.

 

Sklenitev najemnega razmerja najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice).

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375 (ga. Jana Živec) ali 05/6646-286 (ga. Patricija Butinar Griparič).

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje/najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.«

 

 

MESTNA OBČINA KOPER