Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 4. 3. 2020
Datum objave:

Številka: 35280-52/2015
Datum: 13. 2.2020

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O
ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Kidričeva ulica 10, stoječega na parc. št. 101 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-107-1), v izmeri 58,00 m2 poslovne površine.

Poslovni prostor se oddaja v stanju v kakršnem je, brez opreme, za dejavnost društva, in sicer v okviru integriranja starejših občanov v lokalno skupnost in aktivno delovanje v tretjem življenjskem obdobju.

Poslovni  prostor  je zaseden. Prednost pri najemu ima obstoječi najemnik.

Društvo se obvezuje, da bo Mestna občina Koper predmetni poslovni prostor souporabljala tako, da ji bo v primeru potrebe po razstavnem prostoru, v sodelovanju s pristojno službo Mestne občine Koper, omogočilo postavitev in izvedbo različnih razstav v prostoru.

Najnižja ponudbena, izkustveno določena,  izhodiščna najemnina poslovnega prostora znaša 174 € mesečno in je določena izkustveno.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 4. 3.2020 do 12:00.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

  • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
  • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • ID znak nepremičnine;
  • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev ter
  • ponujena višina najemnine.

Za navedene poslovne prostore, bo sklenjena Pogodba najemu poslovnega prostora, določen čas, za obdobje petih (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Sklenitev najemnega razmerja, najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice).

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014 in 81/2015) so energetske izkaznice za posamezne poslovne prostore v izdelavi.

Vsa pojasnila v zvezi z namero ter ogledom prostora lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375 ali 05/6646-286, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentkah Jani Živec ali Patriciji Butinar Griparič.

V kolikor bo pravočasnih in popolnih ponudb več, si Mestna občina Koper pridržuje diskrecijsko pravico glede izbire najprimernejšega ponudnika za sklenitev pogodbe o najemu poslovnega prostora.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

MESTNA OBČINA KOPER