05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 14. 1. 2021
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. In 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Poslovni prostor na naslovu Župančičeva ulica 18 v Kopru, ki se nahaja v I. nadstropju poslovno stanovanjske stavbe, v izmeri 184,7 m2 (ID znak 2605-1016-6), se oddaja za najnižjo ponudbeno mesečno najemnino 807,00€.

Prostor je v obratovanju in se oddaja za potrebe delovanja Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, ki so osebe javnega prava na podlagi 2. člena Zakona o samoupravnih lokalnih skupnosti.

Poslovni prostor se oddaja v stanju, v kakršnem je.

Najnižja ponudbena mesečna najemnina poslovnega prostora znaša 807,00 € in je bila določena s strani pooblaščenega cenilca gradbene stroke na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 14.1.2021.

Za navedeni poslovni prostor bo sklenjena neposredna Pogodba o najemu poslovnega prostora, za nedoločen čas, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

  • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
  • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • ID znak nepremičnine;
  • izpis iz poslovnega registra Slovenije oz. registra društev, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev.

Sklenitev najemnega razmerja najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice).

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375 (ga. Jana Živec) ali 05/6646-286 (ga. Patricija Butinar Griparič).

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje/najema, ne da bi za to navedla razloge.

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.«

 

                                                                                                                                     MESTNA OBČINA KOPER