05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 27. 10. 2020
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. In 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O
ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Poslovni prostor se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Santorijeva ulica 7, parc. št. 802/16, 802/17 in 802/18, vse k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-446-6), v izmeri 56,40 m2 poslovne površine.

 

Na podlagi 68. člena ZSPDSLS-1 se prostor oddaja v stanju v kakršnem je. Prostor se oddaja za potrebe delovanja uprave, članice Univerze na Primorskem.

 

Poslovni prostor je zaseden. Prednost pri izboru ima obstoječi najemnik.

 

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina poslovnega prostora znaša 412,46 € in izhaja iz cenitvenega izračuna vrednosti najemnine, ki ga je izdelal Nevij Kavrečič, decembra 2019.

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

 

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

 

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno

27.10.2020 do 12:00.

 

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

  • osnovne podatke o subjektu:  naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma),
  • naslov oz. sedež, matično številko, ID za DDV oz. davčno številko;
  • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • ID znak nepremičnine;
  • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev ter
  • ponujena višina najemnine.

 

Za navedeni poslovni prostor bo sklenjena Pogodba o najemu poslovnega prostora, za določen čas, za obdobje petih (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Sklenitev najemnega razmerja najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice, oddaje poslovnega prostora v podnajem).

 

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014 in 81/2015) je energetska izkaznica za poslovni prostor v izdelavi.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero ter ogledom prostora lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne  občine Koper, na tel. št. 05/6646-375 (Jana Živec) ali 05/6646-286 (Patricija) .

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek neposredne oddaje v najem, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.«

 

 

MESTNA OBČINA KOPER