05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičninskega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 30. 9. 2017
Datum objave:

Datum: 15.9.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

  1. Številka: 478-350/2012

S parc. št. 219/7 k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 219/7), v izmeri 21 m2 za obdobje pet let z možnostjo podaljšanja. Izhodiščna letna najemnina znaša 80,00 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (URL RS, št. 13/11 in spremembe in dopolnitve).

Neposredna pogodba o najemu bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER