Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 2. 11. 2012
Datum objave:
Številka: 478-225/20112
Datum: 16.10.2012

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 2. Odstavka 29. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za naslednjo nepremičnino:

  1. s parc. št. 2864/1 k.o. 2603 Dekani (ID znak 2603-2864/1-0), v izmeri 1.345 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Dekani. Nepremičnina se oddaja v najem za potrebe postavitve šotora za opravljanje likovne in umetniške dejavnosti, v izmeri 500 m2, za obdobje enega leta. Del nepremičnine se oddaja v najem za razširitev že najetega dela parc. št. 2864/1 k.o. 2603 Dekani. Letna najemnina je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 34/2011) določena izkustveno in za del nepremičnine znaša 275,00 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

MESTNA OBČINA KOPER