Preglej vse objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA – ČEVLJARSKA ULICA 18

Interesno področje:
Rok prijave: 12. 8. 2017
Datum objave:
Številka: 3528-5/2017
Datum: 28.7.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev pogodbe o najemu nepremičnega premoženja in sicer:

  1. Usposobljen poslovni prostor, v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe v Kopru, na naslovu Čevljarska ulica 18, stoječ na parceli št. 710, k.o. Koper, ID znak: parcela 2605 710, v izmeri 81,48 m2 poslovne površine.

Izkustveno določena izklicna mesečna najemnina, za poslovni prostor iz 1. točke te namere znaša 642,33 €, za mesec julij 2017.

V ceno niso vključeni obratovalni in vzdrževalni stroški prostora.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Predmetni poslovni prostor se oddaja z namenom opravljanja trgovske storitvene dejavnosti in sicer trgovine z obutvijo.

Najemnik prevzame poslovni prostor, te namere, v stanju v kakršnem je in sam zagotovi sredstva za opremo slednjega.

Za navedeni poslovni prostor bo sklenjena neposredna Pogodba o najemu poslovnega prostora, ki bo potrjena s klavzulo o izvršljivosti pri notarju, z veljavnostjo (5.) petih let z možnostjo podaljšanja, po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper,

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER