05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 30. 7. 2020
Datum objave:

Številka:  478-194/2020
Datum:    10. 7. 2020

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) izdajam naslednji

 

 

S  K  L  E  P

I.

 

Na portalu www.koper.si se objavi namera  z naslednjo vsebino:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Nepremičnina s parc. št. 165/1 k. o. Koper (ID znak: parcela 2605 165/1), na kateri stoji stavba št. 306, v skupni površini 166 m2, je last Mestne občine Koper do celote (1/1) in se nahaja v Kopru, na območju za centralne dejavnosti.

Za nedoločen čas se del nepremičnine v skupni površini 1,5 m2 oddaja v najem z namenom namestitve stalne GPS postaje za pomoč vodenju državnega geodetskega sistema.

Najemnina v višini 180 € letno predstavlja najnižjo ponudbeno ceno letnega najema nepremičnine.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. točko 1. odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna Pogodba o najemu nepremičnega premoženja za nedoločen čas, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Pisna ponudba ali izjava mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 30. 7. 2020.

Ponudba ali izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika
  • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
  • ID znak nepremičnine;
  • izpis iz poslovnega registra Slovenije oz. registra društev, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev;
  • ponujeno vrednost brez davka.

Sklenitev najemnega razmerja najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice, oddajanja v podnajem).

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-392 (Borut Jug).

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje/najema, ne da bi za to navedla razloge.

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

II.

Ta sklep velja takoj.

 

 

Aleš BRŽAN
župan