Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 4. 11. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        18.10.2013

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 2. odstavka 29. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev pogodbe o najemu nepremičnega premoženja za naslednjo nepremičnino:

  1. s parc. 444/12 k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-444/12-0), v izmeri 87 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Škofije. Nepremičnina se oddaja v najem zaradi ureditve vrtička za pridelavo enoletnih kultur in sicer za obdobje enega leta ter ureditve odvajanja meteornih vod. Letna najemnina je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 34/2011, 42/2012, 24/2013) določena izkustveno in znaša 83,50 EUR.

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER