Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 5. 3. 2020
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

  1. Številka: 478-43/2020

Nepremičnina s parc. št. 2108/12, k. o. Boršt (ID znak: parcela 2623 2108/12), v izmeri 265 m2 in nepremičnina s parc. št. 2109/4, k. o. Boršt (ID znak: parcela 2623 2109/4), v izmeri 516m2 , sta last Mestne občine Koper do celote (1/1).

Nepremičnini se nahajata v Borštu, na ureditvenem območju za poselitev oz. območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo. Z navedenima nepremičninama ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno in vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico.

Za obdobje 2 let in z namenom gojenja enoletnih kultur, se nepremičnini skupaj oddaja v letni najem z najemnino v višini 85,91 € letno, kar predstavlja najnižji določen znesek najemnine.

Najnižja ponudbena cena letnega najema nepremičnine znaša 85,91 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. točko 1. odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 5.3.2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • parcelno št., katastrsko občino (k. o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

Neposredna pogodba o najemu bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Najemnik je dolžan plačati celotno najemnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani najemodajalca. Plačilo najemnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da najemnik ne poravna najemnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se najemna pogodba šteje za razdrto.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-392, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno pri Borutu Jugu.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

MESTNA OBČINA KOPER