05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 2. 1. 2020
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 62. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

  1. Številka: 478-352/2019

Stanovanjska stavba se nahaja v Škofijah, na naslovu Spodnje Škofije 149A, stoječa na zemljišču s parc. št. 6440 k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 6440), s koristno površino 79,60 m2.

Stanovanjska stavba je zasedena.

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina stanovanjske stavbe znaša 427,65 € mesečno. Pogodba o najemu se sklene za dobo enega leta. V najemnini niso zajeti stroški, ki jih bodo po dejanski porabi zaračunali dobavitelji in izvajalci za porabljeno energijo in vodo, odvoz smeti, RTV prispevek in morebitni drugi stroški v zvezi z uporabo stanovanja  ter vzdrževalni stroški stanovanjske stavbe.

 

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. točko 1. odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati na pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 24.00 ure do dne 02.01.2020 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur. Ponudbe prispele po tem datumu, ne bodo obravnavane.

 

Zavezujoča pisna ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • naslov, parcelno številko, katastrsko občino (k.o.);
  • ponujeno najemnino brez davka, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne najemnine v tej nameri;
  • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev.

 

Za nepremičnino bo sklenjena neposredna Pogodba o najemu v obliki notarskega zapisa, z veljavnostjo šest mesecev, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Sklenitev najemnega razmerja, najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice).

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/6646-290, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

            MESTNA OBČINA KOPER