05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 5. 7. 2018
Datum objave:

Datum:            15.06.2018
Številka:          3528-11/2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU

NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Poslovni prostor se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Carpacciov trg 5, stoječega na parc. št. 833 k.o. Koper (ID znak: 2605-430-2), v izmeri 20,42 m2poslovne površine.

Poslovni prostor se oddaja za skladiščno dejavnost, brez opreme.

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina poslovnega prostora znaša 169,78 € mesečno.

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

V ceno niso vključeni obratovalni in vzdrževalni stroški prostora.

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati na pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do  24.00 ure do dne 05.07.2018 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudbe prispele po tem datumu, ne bodo obravnavane.

Zavezujoča pisna ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

–       osnovne podatke o subjektu:  naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;

–       ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);

–       datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;

–       ID znak nepremičnine;

–       ponujeno najemnino brez davka, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne najemnine v tej nameri;

–       izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev.

Za navedeni poslovni prostor, bo sklenjena neposredna Pogodba o najemu poslovnega prostora, z veljavnostjo (5.) petih let z možnostjo podaljšanja, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Sklenitev najemnega razmerja, najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne parvice).

Vsa pojasnila v zvezi z namero ter ogledom prostora lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375 ali 05/6646-286, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentkah Anuški Šuber ali Patriciji Butinar Griparič.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogod

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER