Preglej vse objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 9. 1. 2017
Datum objave:
Številka: 478-1.2016
Datum: 23.12.2016

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev pogodbe o najemu nepremičnega premoženja in sicer:

Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Belveder št. 02, v izmeri 377,04 m2 uporabne površine, ki se nahaja v poslovni stavbi, stoječi na parceli št. 33, k.o. Koper, ID znak 2605-401-1.

Po cenitvi sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke izklicna določena mesečna najemnina, za poslovni prostor te namere, znaša 4.845,15 €, za mesec november 2016.

V ceno niso so vključeni obratovalni in vzdrževalni stroški prostora.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Predmetni poslovni prostori se oddajajo z namenom izvajanja dejavnosti konzularnega predstavništva.

Poslovni prostor je že v uporabi in ga najemnik prevzame v stanju v kakršnem je in sam zagotovi sredstva za morebitno adaptacijo.

Za navedeni poslovni proctor bo sklenjena neposredna Pogodba o najemu poslovnega prostora z veljavnostjo (5.) pet let z možnostjo podaljšanja, po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER