05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 12. 8. 2017
Datum objave:

Datum: 28.7.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 1. Številka: 478-141/2017

Del nepremičnine s parc. št. 540/3 k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 540/3), v izmeri 125 m2 za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja. Izhodiščna letna najemnina znaša 31,33 EUR.

2. Številka: 478-155/2017

Del nepremičnine s parc. št. 540/3 k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 540/3), v izmeri 600 m2 za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja. Izhodiščna letna najemnina znaša 115,00 EUR.

DDV ni obračunan skladno s 1. odstavkom 27. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (URL RS, št. 13/11 in spremembe in dopolnitve).

Neposredna pogodba o najemu bo sklenjena skladno z veljavno zakonodajo, po poteku 15 dnevnega roka od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER