Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 2. 2. 2018
Datum objave:

Datum: 2.2.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 1. Številka: 478-520/2017

S parc. št. 1988/4 k.o. Boršt (ID znak: parcela 26231988/4), v izmeri 388 m2 za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja. Izhodiščna letna najemnina znaša 43,00 EUR.

2. Številka: 478-528/2017

S parc. št. 340/2 k.o. Koštabona (ID znak: parcela 2624 340/2), v izmeri 694 m2 za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja. Izhodiščna letna najemnina znaša 138,00 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (URL RS, št. 13/11 in spremembe in dopolnitve).

Neposredna pogodba o najemu bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER