Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 13. 2. 2018
Datum objave:
Številka: 3528-4/2018
Datum: 13.02.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev pogodbe o najemu s souporabo nepremičnega premoženja in sicer:

1. poslovni prostor, se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Mladinska ulica 6, stoječega na parceli št. 96/1, k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-119-1), v izmeri 33,25  m2 poslovne površine. Najem predstavlja souporabo zaokrožene celote poslovnega prostora, ki je že v uporabi, s souporabo predavalnice v I. nadstropju.

Izklicna mesečna najemnina souporabe prostora, je na podlagi 17. člena ZSPDSLS določena izkustveno in znaša 83,10 € za mesec februar 2018.

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

V ceno niso vključeni obratovalni in vzdrževalni stroški prostora.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Predmetni poslovni prostor se oddaja z namenom izvajanja programa pomoči alkoholikom in drugim ljudem v stiski ter sorodnih programov.

Za navedeni poslovni prostor, bo sklenjena neposredna Pogodba o najemu poslovnega prostora, z veljavnostjo (5.) petih let z možnostjo podaljšanja, po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER