Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 30. 3. 2015
Datum objave:

Številka:

478-1/2015

Datum:

13.03.2015

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za naslednje nepremičnine:

  1. s parc. št. 2778 k.o. 2603 Dekani (ID znak 2603-2778-0), v izmeri 130 m2. Nepremičnina se nahaja na območju za poselitev z oznako KP-6 in sicer v bližini obrtne cone na območju naselja Dekani. V najem se za obdobje enega leta oddaja del nepremičnine v skupni izmeri 130 m2 in sicer 50 m2 za namen funkcionalne rabe, 80 m2 pa za kmetijsko uporabo. Del nepremičnine, ki je predmet najema, je razviden iz skice, ki je priloga in sestavni del te namere. Letna najemnina je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I) določena izkustveno in znaša 230,00 EUR.

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER