Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 13. 4. 2015
Datum objave:

Številka:

478-1/2015

Datum:

27.03.2015

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 214/15 – ZUUJFO), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za naslednje nepremičnine:

  1. s parc. št. 1401 k.o. 2597 Osp (ID znak 2597-1401-0), v izmeri 54 min s parc. št. 1402 k.o. 2597 Osp (ID znak 2597-1402-0)v izmeri 1014 m2. Nepremičnine se nahajajo na območju za poselitev z oznako ZU60/7 in sicer na obrobju vasi Osp. V najem se za obdobje enega leta oddajajo nepremičnine v celoti in sicer zaradi pridelave enoletnih kultur. Prednost pri sklepanju pravnega posla ima dosedanja najemnica. Letna najemnina je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014)  določena izkustveno in znaša 120,00 EUR.
  1. s parc. št. 704/3 k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-704/3-0) v izmeri 316 m2. Nepremičnine se nahajajo na območju za poselitev z oznako KT10in sicer v bližini tovarne Lama. V najem se za obdobje enega leta oddajajo nepremičnine v celoti in sicer zaradi pridelave enoletnih kultur v skupni površini 307 m2 ter 9 m2 za funkcionalne namene. Letna najemnina je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določena izkustveno in znaša 1116,50,00 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER