Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 7. 4. 2015
Datum objave:

Številka:

478-1/2015

Datum:

20.03.2015

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za naslednje nepremičnine: 

  1. s parc. št. 920/4 k.o. 2608 Šmarje (ID znak 2608-920/4-0), v izmeri 173 m2 ,s parc. št. 920/3 k.o. 2608 Šmarje (ID znak 2608-920/3-0) v izmeri 228 min s parc. št. 924/1 k.o. 2608 Šmarje (ID znak 2608-924/1-0) v izmeri 284m2. Nepremičnine se nahajajo na območju za poselitev z oznako BU-91/1 in sicer v naselju Šmarje. V najem se za obdobje enega leta oddajajo nepremičnine v celoti in sicer zaradi pridelave enoletnih kultur v skupni površini 655 , ter 30 m2 za namen funkcionalne rabe. Letna najemnina je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I) določena izkustveno in znaša 255,00 EUR.

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER