Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 6. 1. 2014
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        20.12.2013

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 2. odstavka 29. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev pogodbe o najemu nepremičnega premoženja za naslednjo nepremičnino:

  1.  Del nepremičnine s parc. 3549/2 k.o. 2612 Sveti Anton (ID znak 2612-3549/2-0), v izmeri 100 m2 in parc. št. 3549/7 k.o. 2612 Sveti Anton (ID znak 2612-3549/7-0), v izmeri 110 m2. Nepremičnini se nahajata v naselju Dolani. Del nepremičnine s parc. št. 3549/2 k.o. 2612 Sveti Anton, se oddaja v najem zaradi pridelave enoletnih kultur in sicer za obdobje enega leta. Nepremičnina s parc. št. 3549/7 k.o. 2612 Sveti Anton se oddaja v najem kot funkcionalno zemljišče. Letna najemnina je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 34/2011, 42/2012, 24/2013) določena izkustveno in znaša 300.00 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

MESTNA OBČINA KOPER