Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 29. 12. 2014
Datum objave:

Številka:

478-1/2014

Datum:

12.12.2014

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G in 50/14) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za naslednje nepremičnine:

  1. s parc. št. 2379 (ID znak 2604-2379-0) k.o. 2604 Bertoki, v izmeri 1504 m2. Nepremičnina se nahaja na območju za poselitev z oznako KU64/1 v naselju Čežarji. Nepremičnina se daje v najem zaradi pridelave enoletnih kultur in sicer za obdobje enega leta. Letna najemnina je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določena izkustveno in znaša 260,00 EUR;
  2. s parc. št. 1920/1 (ID znak 2623-1920/1-0) k.o. 2623 Boršt, v izmeri 108 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Boršt. Nepremičnina se daje v najem zaradi pridelave enoletnih kultur in sicer za obdobje enega leta. Letna najemnina je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določena izkustveno in znaša 31,33 EUR;
  3. del nepremičnine s parc. št. 2583/6 (ID znak 2612-2583/5-0) k.o. 2612 Sv. Anton, v izmeri 325 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hribi pri Sv. Antonu. Del nepremičnine, v izmeri 235 m2 se oddaja v najem zaradi pridelave enoletnih kultur in sicer za obdobje enega leta. Dostop je možen samo v dogovoru, preko nepremičnine s parcelno št. 2583/3 in 2583/5 obe k.o. Sv. Anton. Letna najemnina je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določena izkustveno in znaša 47,00 EUR

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER