Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 8. 12. 2014
Datum objave:

Številka:

478-1/2014

Datum:

21.11.2014

 

 

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 ZDU-1G in 50/2014) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

 

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za naslednje nepremičnine:

 

  1. s parc. št. 2583/4 k.o. 2612 Sv. Anton (ID znak 2612-2583/4-0), v izmeri 174 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hribi pri Av. Antonu. Nepremičnina se daje v najem zaradi pridelave enoletnih kultur in sicer za obdobje enega leta. Letna najemnina je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določena izkustveno in znaša 124,00 EUR;

  2. del nepremičnine s parc. št. 2583/5 k.o. 2612 Sv. Anton (ID znak 2612-2583/5-0), v izmeri 60 m2, od katere je 20 m2 namenjeno za funkcionalno rabo, preostali del pa se oddaja v najem zaradi pridelave enoletnih kultur in sicer za obdobje enega leta. Nepremičnina se nahaja v naselju Hribi pri Av. Antonu. Letna najemnina je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določena izkustveno in znaša 64,00 EUR

 

 

 

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER