Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 15. 4. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 29.03.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 2. Odstavka 29. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za naslednjo nepremičnino:

  1. s parc. št. 753/0 k.o. 2625 Krkavče (ID znak 2625-753/0-0), v izmeri 693 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Krkavče. V najem se oddaja del nepremičnine v izmeri 370 m2, za potrebe ureditve vrtička in sicer za obdobje enega leta. Letna najemnina je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za del nepremičnine znaša 185,00 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

MESTNA OBČINA KOPER