Preglej vse objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA / PROPOSITO DI STIPULAZIONE DIRETTA DEL CONTRATTO DI PERMUTA DEI BENI REALI

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 24. 10. 2016
Datum objave:
Številka: 478-1/2016
Datum: 07.10.2016

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper objavlja namero za menjavo naslednjih nepremičnin:

 

  1. s parc. št. 256/19 k.o. Semedela (ID znak 2606-256/19-0), v izmeri 63 m2, s parc. št. 256/36 k.o. Semedela (ID znak 2606-256/36-0), v izmeri 21 m2, s parc. št. 256/40 k.o. Semedela (ID znak 2606-256/40-0), v izmeri 15 m2, s parc. št. 256/47 k.o. Semedela (ID znak 2606-256/47-0), v izmeri 57 m2, s parc. št. 256/53 k.o. Semedela (ID znak 2606-256/53-0), v izmeri 200 m2, del parc. št. 256/67 k.o. Semedela (ID znak 2606-256/67-0), v izmeri 32 m2, s parc. št. 256/68 k.o. Semedela (ID znak 2606-256/68-0), v izmeri 4 m2, s parc. št. 256/74 k.o. Semedela (ID znak 2606-256/74-0), v izmeri 95 m2, s parc. št. 256/76 k.o. Semedela (ID znak 2606-256/76-0), v izmeri 83 m2, ki po veljavnem ZN Žusterna III, Kare med cestama »A« in »B«, predstavljajo zaokrožitev obstoječih gradbenih parcel in so predmet menjave, ki bo izvedena po izhodiščni ceni 65.521,50 EUR.

Menjava se izvaja za pridobitev nepremičnin s parc. št. 255/36, k.o. Semedela (ID znak 2606-255/36-0), v izmeri 24 m2, s parc. št. 255/37 k.o. Semedela (ID znak 2606-255/37-0),  v izmeri 7 m2, s parc. št. 256/69, k.o. Semedela (ID znak 2606-256/69-0), v izmeri 67 m2, s parc. št. 256/70 k.o. Semedela (ID znak 2606-256/70-0), v izmeri 57 m2, s parc. št. 256/71 k.o. Semedela (ID znak 2606-256/71-0), v izmeri 252 m2, s parc. št. 257/2 k.o. Semedela (ID znak 2606-257/2-0), v izmeri 28 m2, s parc. št. 257/3 k.o. Semedela (ID znak 2606-257/3-0), v izmeri 11 m2, s parc. št. 258/10 k.o. Semedela (ID znak 2606-258/10-0), v izmeri 5 m2, s parc. št. 258/11 k.o. Semedela (ID znak 2606-258/11-0), v izmeri 2 m2, s parc. št. 258/13 k.o. Semedela (ID znak 2606-258/13-0), v izmeri 1 m2, s parc. št. 258/8 k.o. Semedela (ID znak 2606-258/8-0), v izmeri 24 m2, s parc. št. 664/10 k.o. Semedela (ID znak 2606-664/10-0), v izmeri 26 m2, s parc. št. 664/59 k.o. Semedela (ID znak 2606-664/59-0), v izmeri 1 m2, s parc. št. 664/61 k.o. Semedela (ID znak 2606-664/61-0), v izmeri 5 m2, s parc. št. 4585/39 k.o. Semedela (ID znak 2606-4585/39-0), v izmeri 29 m2, s parc. št. 4585/42 k.o. Semedela (ID znak 2606-4585/42-0), v izmeri 4 m2, ki po veljavnem ZN Žusterna III, Kare med cestama »A« in »B«, predstavljajo javno komunalno infrastrukturo (grajeno javno dobro).

 

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Prot.n.: 478-1/2016
Data: 07/10/2016

 

Il Comune citta` di Capodistria, con sede in Via Verdi n. 10, Capodistria, ai sensi dell’articolo 23 della Legge sul patrimonio reale di proprieta` dello stato e degli enti d’autonomia locali (Gazzetta uff. della RS nn. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO e 76/15), dell’articolo 40, comma 1, dell’Ordinanza sul patrimonio reale di proprieta` dello stato e degli enti d’autonomia locali (Gazzetta uff. della RS nn. 34/2011, 42/2012, 24/2013 e 10/2014), rende pubblico il seguente

 

PROPOSITO DI STIPULAZIONE DIRETTA DEL CONTRATTO DI PERMUTA DEI BENI REALI

 

Il Comune citta` di Capodistria rende pubblico il proposito di permuta per i seguenti beni immobili:

  1. c.n. 256/19 c.c. Semedella (ID n. 2606-256/19-0), della misura di 63 m2, p.c.n. 256/36 c.c. Semedella (ID n. 2606-256/36-0), della misura di 21 m2, p.c.n. 256/40 c.c. Semedella (ID n. 2606-256/40-0), della misura di 15 m2, p.c.n. 256/47 k.o. Semedella (ID n. 2606-256/47-0), della misura di 57 m2, p.c.n. 256/53 c.c. Semedella (ID n. 2606-256/53-0), della misura di 200 m2, parte della p.c.n. 256/67 c.c. Semedella (ID n. 2606-256/67-0), della misura di 32 m2, p.c.n. 256/68 c.c. Semedella (ID n. 2606-256/68-0), della misura di 4 m2, p.c.n. 256/74 c.c. Semedella (ID n. 2606-256/74-0), della misura di 95 m2, p.c.n. 256/76 c.c. Semedella (ID n. 2606-256/76-0), della misura di 83 m2, che secondo il Piano particolareggiato denominato Giusterna III, comprensorio ubicato tra la strada »A« e la strada »B«, rappresentano l’arrotondamento dei lotti di fabbrica sussistenti e sono oggetto di permuta, che verra` effettuata al prezzo base del valore di 65.521,50 EUR.

La permuta viene attuata per l’acquisizione dei beni immobili p.c.n. 255/36, c.c. Semedella (ID n. 2606-255/36-0), della misura di 24 m2, p.c.n. 255/37 c.c. Semedella (ID n. 2606-255/37-0), della misura di 7 m2, p.c.n. 256/69, c.c. Semedella (ID n. 2606-256/69-0), della misura di 67 m2, p.c.n. 256/70 c.c. Semedella (ID n. 2606-256/70-0), della misura di 57 m2, p.c.n. 256/71 c.c. Semedella (ID n. 2606-256/71-0), della misura di 252 m2, p.c.n. 257/2 c.c. Semedella (ID n. 2606-257/2-0), della misura di 28 m2, p.c.n. 257/3 c.c. Semedella (ID n. 2606-257/3-0),  della misura di 11 m2, p.c.n. 258/10 c.c. Semedella (ID n. 2606-258/10-0), della misura di 5 m2, p.c.n. 258/11 c.c. Semedella (ID n. 2606-258/11-0), della misura di 2 m2, p.c.n. 258/13 c.c. Semedella (ID n. 2606-258/13-0), della misura di 1 m2, p.c.n. 258/8 c.c. Semedella (ID n. 2606-258/8-0), della misura di 24 m2, p.c.n. 664/10 c.c. Semedella (ID n. 2606-664/10-0),  della misura di 26 m2, p.c.n. 664/59 c.c. Semedella (ID n. 2606-664/59-0), della misura di 1 m2, p.c.n. 664/61 c.c. Semedella (ID n. 2606-664/61-0), della misura di 5 m2, p.c.n. 4585/39 c.c. Semedella (ID n. 2606-4585/39-0), della misura di 29 m2, p.c.n. 4585/42 c.c. Semedella (ID n. 2606-4585/42-0), della misura di 4 m2, che secondo il Piano particolareggiato denominato Giusterna III, comprensorio ubicato tra la strada »A« e la strada »B«, rappresentano l’infrastruttura comunale pubblica (bene pubblico edificato).

 

Il valore base dei beni immobili non include il 22% della partita IVA ovvero il 2% dell’imposta sul passaggio di proprieta` degli immobili.

 

Il contratto verra` stipulato in forma diretta alla conclusione della pubblicazione della durata di 15 giorni di codesto proposito sul sito web del Comune citta` di Capodistria.

 

Il Comune citta` di Capodistria puo` in qualsiasi momento sospendere ovvero archiviare il procedimento di vendita senza alcuna dichiarazione e senz’alcuna responsabilita` per danni.

 

 

COMUNE CITTA` DI CAPODISTRIA